KDV TEVKİFAT UYGULAMALARI DEĞİŞTİRİLDİ...
1-    Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri

a)    Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletilmiştir.  Aşağıda yer alan şirket ve kuruluşlar tevkifat yapmakla sorumlu "belirlenmiş alıcılar" arasına alınarak kapsam genişletilmiştir.

- Sigorta ve reasürans şirketleri,
- Sendikalar ve üst kuruluşları,
- Vakıf üniversiteleri,
- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

 b)   Hem Belirlenmiş Alıcılar Dışındakilere de Yapılacak Yapım İşleri Tevkifat Kapsamına Alınmış Hem De Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir
 • Eski düzenlemede sadece "belirlenmiş alıcılara" karşı ifa edilen yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanmaktaydı.
 • Yeni düzenlemede "belirlenmiş alıcılara" karşı ifa edilen yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (4/10) olarak belirlenmiştir.
 • Yeni düzenlemede "KDV mükelleflerine" karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması getirilmiştir
 • Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL'yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.
 • Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay mal teslimi veya hizmetin ifası ile gerçekleşeceğinden, KDV mükelleflerine yapılan 5 milyon TL'nin üzerindeki yapım işleri dolayısıyla 1 Mart 2021 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalara tevkifat uygulanacaktır. Tevkifat uygulaması açısından işin 1 Mart 2021 tarihinden önce başlamasının bir önemi bulunmamaktadır.
 2-    Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri
 • "Belirlenmiş alıcılara" karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (5/10)'dan  (7/10)'a yükseltilmiştir.
 
3-    Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri
 • "Belirlenmiş alıcılar" ile "KDV mükelleflerine" karşı ifa edilen fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Fason işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (5/10)'dan  (7/10)'a yükseltilmiştir.
 
4-    Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri
 • "Belirlenmiş alıcılar" ile "KDV mükelleflerine" karşı ifa edilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (5/10)'dan  (7/10)'a yükseltilmiştir.
 
5-    Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatının Kapsamı Genişletilmiştir.

Eski düzenlemede sadece servis taşımacılığı hizmeti alımlarında KDV tevkifatı uygulanıyor iken yeni düzenlemede yük taşımacılığı hizmeti alımlarında da KDV Tevkifat uygulaması getirilmiştir. "Belirlenmiş alıcılar" ile "KDV mükelleflerinin" aşağıda ayrıntısı yer alan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) tevkifat kapsamına girmektedir. Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir. Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.

6-    Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
 • "Belirlenmiş alıcılara" karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılacak tevkifat oranı (5/10)'dan  (7/10)'a yükseltilmiştir.

7-    Diğer Hizmetlerde KDV Tevkifat Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir KDV mükellefleri tarafından;
 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara
 • Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Döner sermayeli kuruluşlara,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlara,
 • Bankalara,
 • Sigorta ve reasürans şirketlerine,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına
 • Kalkınma ajanslarına
ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması getirilmiştir. Eski düzenlemede KDV mükellefleri tarafından, sadece 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanıyordu.

8-    Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Oranları Değiştirilmiştir.
 • Bilindiği üzere, KDV Uygulama Genel Tebliği uyarınca "Yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlerde (5/10) oranında, yapım işlerinde ise  (3/10) oranında KDV tevkifatı yapılmaktaydı.  Söz konusu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde, 5/10 oranında tevkifat uygulanmaktaydı.
 • Yeni düzenleme ile Tebliğin (I/C-2.1.3.2.14.) bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan "3/10" ibareleri "4/10" olarak, "7/10" ibaresi "9/10" olarak değiştirilmiştir.
 9-    Ticari Reklam Hizmetlerinde KDV Tevkifat Uygulaması Getirilmiştir.
"Belirlenmiş alıcılar" ile "KDV mükelleflerine"  karşı ifa edilen reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulaması getirilmiştir. Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapacaktır.


10- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan Bazı Teslimlerde Tevkifat Uygulaması Getirilmiştir.


KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde, söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. DMO'ya yapılan su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımlarına ilişkin teslimler tevkifat kapsamı dışındadır.


11- Tevkifat İadesi İçin Tahakkuk Ettirilen KDV'nin ödenme Şartı Getirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin  (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafı; iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şarttır"  şeklinde değiştirilmiştir. Anılan düzenleme öncesi tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenme şartı yoktu.

Not: Kısmi tevkifata giren işlemin sınırı KDV dahil 1.000 TL'dır, bu tutarı aşan yukarıda sayılan tüm ödemeler için tevkifat yapılacaktır.

Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır