Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu
Avukatlık Kanunu'nun Yalnız avukatların yapabileceği işler başlıklı 35. maddesi uyarınca Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Yani, sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğü sadece esas sermayesi 250.000 TL ve daha fazla olan Anonim Şirketlerle sınırlı olmayıp aynı zamanda kooperatif şirketler açısından da öngörülmüştür.

Kooperatiflerin avukat bulundurma yükümlülüğüne tabi olabilmesi için 100 veya daha fazla ortağa sahip olması ve yapı kooperatifi olması gerekmektedir.

Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğü kapsamındaki avukatlık sözleşmesinin mutlaka yazılı olarak yapılması, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği uyarınca, yasal bir zorunluluk olup sözlü olarak avukatlık sözleşmesi yapılması uygun olmayacaktır. Bu sözleşme taraf sayısından bir fazla nüsha olarak hazırlanır. Birer nüshası taraflara, bir nüshası da sözleşmenin tarafı olan avukat tarafından kayıtlı olduğu baroya verilir. Sözleşme metninde uyuşmazlık çıkması halinde Baroda saklanan nüshaya itibar edilir.

Her baro sözleşmeler için ayrıca bir kayıt defteri tutar ve bu deftere yıl bağlantılı sıra numarasına göre sözleşmeler kayıt edilir. Kaydı yapılan sözleşme kayıt sıra numarasına göre sözleşmeler klasöründe, bir fotokopisi de avukatın sicil dosyasında saklanır.

Sözleşmede;

a) İş sahibinin adı, soyadı, mesleki ya da ticari unvanı, adresi, vergi/T.C. kimlik numarası,

b) Avukatın/avukatlık bürosunun/avukatlık ortaklığının adı, soyadı, unvanı, vergi/T.C. kimlik numarası,

c) İşin tanımı,ç) Avukatlık ücreti ve bu ücretin ödenme şekli,

d) Sözleşme hükümlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişikliklerine uyarlanacağı,

e) Süresi,

g) Sona erme koşulları,

ğ) İşin harç ve giderlerinin iş sahibine ait olduğu, bunların peşin olarak ya da avukatın ilk talebinde derhal ödenmesi gerektiği, sözleşmede yazılı adresin avukatın bu konudaki taleplerini ileteceği adres olduğu, bu adrese yapılan tebligatların iş sahibine yapılmış sayılacağı,

Yer alır.

Baroların da bu sözleşmeler için ayrı bir kayıt defteri tutacağı, sözleşmeleri sıra numarasına göre bu deftere kaydedeceği, sözleşmelerin bir fotokopisini de ilgili avukatın sicil dosyasında saklayacağı hükme bağlanmıştır. Sözleşme karşılığında anonim şirketler, sözleşme süresi boyunca her ay avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ndeki ücreti (2021 Yılı için asgari ücret tarifesine göre; anonim şirketlerde 3.405 TL, kooperatiflerde 2.270 TL) ödemeyi taahhüt etmekte olup, avukat da tahsil ettiği aylık ödemeler karşılığında kestiği serbest meslek makbuzlarının birer fotokopisini yıl sonunda yine bağlı bulunduğu baroya iletmelidir.

Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Buna göre; 2021 Yılı için on altı yaşından büyük işçiler için tespit edilen asgari brüt ücret tutar 3.577,50 TL ve iki aylık brüt tutarı ise; 3.577,50 x 2=7.155,00 TL ceza hesaplanacaktır.

(Kaynak: Resul Kurt / Star Gazetesi | 12.02.2021)
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2010 - Tüm Hakları Saklıdır